Онлайн-соглашения

Декларирам,

 

1.Съм съгласен/на личните ми данни да бъдат обработвани от страна на Хевън тур​ ЕООД, ЕИК 207222322​, Адрес: гр. Бургас,
Хан Крум No 5
(Администратор на лични данни) за срок от 11 години.

 

2. Съм съгласен/на обработването на личните ми данни да бъде извършвано само и единствено за следните цели, а именно: предоставяне на хотелски услуги

 

3. СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ СЪМ ДАЛ/А СВОБОДНО, КОНКРЕТНО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СЪМ ПОСОЧИЛ/А В Т.2 ОТ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, И НА БАЗАТА НА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 13, ПАР.1 И ПАР.2, РЕСПЕКТИВНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

 

4. съм съгласен/а администраторът да предоставя предадените от мен лични данни за обработка на трети лица, извън предвидените законови възможности за това. (Моля да имате предвид, че предаването на тази информация е необходима с оглед на счетоводното и юридическо обслужване, както и ползването на куриерски услуги на Администратора.

 

5. Давам съгласие личните ми данни да бъдат използвани за целите на вземане на решение, което се основава на автоматизирано обработване, включително профилиране.

 

6. Съм информиран/а относно правото ми да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните ми данни по всяко време, съобразно чл. 7, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

7. Съм информиран/а относно правото ми да искам да бъдат коригирани мои неточни лични данни и/или да искам мои непълни лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването, съгласно  чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

8. Съм информиран/а относно правото ми да искам изтриване на личните ми данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато: личните ми данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани,  както и че мога да оттегля съгласието, дадено с Декларацията-съгласие или съгласието за обработка на личните данни, дадено по друг начин, когато Работодателят няма правно основание за извършване на обработка, както и ако считам, че личните ми данни са обработвани незаконосъобразно от Работодателя. Искането за изтриване на личните ми данни (или „правото да бъдеш забравен”) мога да направя чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства.

 

9. Съм информиран/а относно правото ми да искам ограничаването на обработването на личните ми данни, съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. 

 

10. Съм информиран/а относно правото ми да направя възражение срещу обработването на личните ми данни, съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

11. Съм информиран/а, че в случай, че желая да подам жалба до надзорния орган, мога да направя това до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/9153518, електронна поща: [email protected]